Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κάνε κλικ πάνω σε κάθε σύνδεσμο και κατέβασε το σχετικό αρχείο)

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)


Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β' 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β' 304/2003)

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/

Για την αναδιάρθρωση, εξορθολογισμό και διαχείριση της διδακτέας ύλης 2016-2017 (Γλώσσα, Μαθηματικά, Κοινωνικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, Αισθητική Αγωγή), Πλαίσιο Σπουδών για τα Θρησκευτικά, πατήστε εδώ

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. ισχύει η


Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 Υ.Α.

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2016-2017 ισχύουν:


Για τις εγγραφές Νηπίων και Μαθητών η εγκύκλιος Φ.6/1063/ 82763 /Δ1/23-5-2016

Για τις εγγραφές αλλοδαπών μαθητών ισχύει η

Φ1/143733/Δ2/7-9-2016, εγκύκλιος


Για το Α.Δ.Υ.Μ. οι εγκύκλιοι:


α) του Υπουργείου Υγείας Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015

β) του ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015

Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ

Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (παραμένει στο αρχείο του ιατρού)

Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:


Αρ. πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013

Αρ. Πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/38848/17-6-2013

Αρ. Πρωτ.: οικ. 22238/28-6-2013

Αρ. Πρωτ. : οικ.23344/9-7-2013

Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύουν


η Υ.Α. αριθμ. 64321/Δ4/16-5-2008

η Υ.Α. αριθμ. 111526/Δ4/10-9-2010 (τροποποίηση της ανωτέρω)

και η νέα τροποποίηση Υ.Α. αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016

Για τους κανόνες υγιεινής των κυλικείων ισχύουν:

η εγκύκλιος Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013

και η τροποποίησή της Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/17-10-2013

Για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα κυλικεία ισχύει η

αριθ.πρωτ. Γ1β/Γ.Π/οίκ.70288/22-9-2016, εγκύκλιος


Για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της Π.Ε. ισχύει η139808/Δ1/31-8-2016, εγκύκλιος


Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2016-17 ισχύει η
92813/Δ1/6-6-2016, εγκύκλιος

Προγραμματισμός Ολοήμερου Προγράμματος 2016-2017


Ισχύει η εγκύκλιος 87776/Δ1/30-5-2016

Για τις σχολικές δραστηριότητες 2016-2017 ισχύει η

(εκκρεμεί η σχετική εγκύκλιος)

Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα


ισχύουν οι:

Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006

Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013 (τροποποίηση)

Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία
Για τα τετραθέσια και άνω ισχύει η Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Για τα 1/θέσια και 2/θέσια ισχύει η


Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 ή ΦΕΚ 1280/2005 τ. Β΄

Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006

Για την Παράλληλη Στήριξη ισχύουν:


91409 /Δ3/3-6-2016, εγκύκλιος

έντυπο αίτησης γονέα

βεβαίωση φοίτησης μαθητή

Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ


ισχύουν:

ο Ν. 3879/10 (άρθρο 26, παρ. 1α και 1β)

η 152029/Δ1/19-9-2016, εγκύκλιος (οδηγίες για ίδρυση)

το σχέδιο πρακτικού

η υπεύθυνη δήλωση γονέα

το νέο λογότυπο ΕΣΠΑ


Για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής ισχύουν οι:


Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής, εγκύκλιος

Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ, αριθμ. 131024/Δ1/8-8-2016, Υ.Α.

Για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ισχύει η:αριθμ. 152360/ΓΔ4/19-9-2016, Υ.Α.Για την έκδοση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο ισχύει η:

Φ1/143059/Δ2/14-9-2015

εδώ το έντυπο (με το νέο λογότυπο του Υπουργείου)

Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύουν:


α) Ίδρυση Πρατηρητηρίου 159704/Γ7/17-12-2012

β) Επιμόρφωση Μελών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης 4965/29-6-2015

γ) Συμπληρωματικές ενέργειες 6607/31-8-2015


Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγείαισχύει η αριθμ. 130272/Δ1/5-8-2016, Υ.Α.


Για τη λειτουργία του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ισχύει η

140510/Δ1/1-9-2016, εγκύκλιος

Για το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών ισχύει η αριθμ. 127187/Ε1/1-8-2016, Υ.Α.

Για την αναλογία νηπίων ανά εκπαιδευτικό βλέπε παραπάνω για τα Δημοτικά Σχολεία

Για την Αγγλική Γλώσσα ισχύουν:


Οδηγίες για διδακτικά βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό της Αγγλικής Γλώσσας, εγκύκλιος

Πρόγραμμα Σπουδών για τις Α' και Β' Τάξεις Δημοτικού, Υ.Α.

Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, Υ.Α.


Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας


Ισχύουν οι:


Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦEΚ 253, τ. Β΄)

και η τροποποίηση αυτής Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016, Υ.Α.

87888/Δ1/30-5-2016, εγκύκλιος
Φ52/1140/141189/Δ1/2-9-2016 (κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας)

Φ52/1139/141189/Δ1/2-9-2016 (κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)

Φ52/1141/141203/Δ1/2-9-2016 (Διαδικασία προμήθειας)

Πίνακας (συμπληρώνεται από το Διευθυντή)

Αξιολόγηση Β' Ξένης Γλώσσας

Ισχύει η Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες

Ισχύουν οι:


Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003

Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005

V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο


Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α

Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α

Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996

VI. Επιλογή σημαιοφόρων


Ισχύουν:


Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 11)

Γ1/219/13-3-2001 ή ΦΕΚ 277Α και Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 ή ΦΕΚ 863Β

Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011, εγκύκλιος

Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011, εγκύκλιος

VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο


Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 7, παρ. 2α, 2β, 13,14)

Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161 (άρθρο 7, παρ. 7)


VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά


Ισχύουν οι:


Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β

11684/Γ1/10-9-2008

Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010

180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος

ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών


Ισχύει η εγκύκλιος:

Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010

Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύουν οι:


Φ.7/ 549 / 97335 /Γ1/28-8-2012, εγκύκλιος

Ν. 3016/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3879/10και η Υ.Α.

2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, η. Β΄)ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Ισχύει η Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας

Ισχύει η Φ. 7/531/129567/Γ1/15-10-2010XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου

Ισχύει η Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 ή ΦΕΚ 1266 τ. Β΄

XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου


Ισχύει η Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011

XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών


Ισχύει η Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011

XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές


Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 3)

129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α., (για μετακινήσεις)

2595/1-9-2015 (έγγραφο Γενικού Γραμματέα Βουλής)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το


Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 11, παρ. 3)

Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:

107632/Γ7/2-10-2003 ή ΦΕΚ 1477Β

126807/14-11-2003

4115/Γ7/16-1-2004

17485/Γ7/17-2-2004

36590/Γ2/30-3-2010 ή ΦΕΚ 428 τ. Β΄

XVIII. Ασφάλεια μαθητών


Ισχύει η 2368/Γ2/9-1-2007

XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου


Ισχύει το Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 8)

XX. Απουσίες μαθητών


Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β)

ΧΧΙ. Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών ισχύει η

137003/Δ1/25-8-2016, εγκύκλιος


ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών


Ισχύει η 116153/Γ2/17-10-2007

ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.


Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005

ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία


Ισχύουν:


49181/Γ2/18-5-2005

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 4)

ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής


Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)

XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας


Ισχύει το Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 5, εδαφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ)

XXVII. Επιτήρηση μαθητών - Εφημερία


Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 2)

353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 18)

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139 τ. Β΄

Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η

Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν


Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11, παρ. 2) και Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (άρθρο 39)

XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς


Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:


Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 1 και άρθρο 13, παρ. 1)

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄(άρθρα 37, 38 και 39)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:

Π.Δ. 200/98 (άρθρο 9 και άρθρο 11, παρ. 1)

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρα 37, 38 και 39)

XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού


Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα

ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας


Ισχύει το Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)

(εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2016-2017)

Για τα δικαιώματα του μαθητή διαζευγμένων ή σε διάσταση γονιών και που ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια ισχύει η:


Φ.7/ 517/ 127893 /Γ1/13-10-2010

Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η12773/Δ2/23-1-2015, εγκύκλιος


ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών


Ισχύουν:

24001/11-06-2013 Κ.Υ.Α.

και η τροποποίησή της31636/9-9-2015

Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:

2005_1870 YA (Δαπάνες σχολικών Αγώνων)

2005_1497 YA με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της) 2006_18302009_5452010_3652011_5822011_27942012_18962013_1858


Κατεβάστε:

εδώ τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων)

εδώ το "καθηκοντολόγιο" των εκπαιδευτικών (Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002)

και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του:

2003-64

2003-1809

2005-470

2005-1461

2007-2487

2010-1180

2012-2214

2013-2341

2014_2648

2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου