Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ


ΘΕΜΑ 1ο : «Πρόσθετο ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 172425/Δ2/17-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (www.minedu.gov.gr) έχει αναρτηθεί πρόσθετο ενημερωτικό υλικό, για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των μαθημάτων.


ΘΕΜΑ 2ο : «Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 173169/Δ2/18-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αποστέλλουμε οδηγίες, σχετικά με την αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης των ξένων γλωσσών, για το σχολικό έτος 2016-2017.


ΘΕΜΑ 3ο : «Ψηφιακός Εξοπλισμός Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 166924/ΓΔ4/10-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχεδιάζει την προμήθεια ψηφιακού υλικού, για τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή edulabs http://edulabs.minedu.gov.gr/ , σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 110039/Δ1/5/7/2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, με θέμα: «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» θα χρησιμοποιείται για την καταγραφή των αναγκών των σχολείων σε ψηφιακό εξοπλισμό, ώστε αυτά να ενταχθούν σε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το φορέα χρηματοδότησης.

 ΘΕΜΑ 4ο : «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 169228/Ε2/13-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Από 01-01-2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015) με τις διατάξεις του οποίου καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ο χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.


ΘΕΜΑ 5ο : «Πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων στα γυμναστήρια αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 166281/Δ5/7-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Δ/νση Φυσικής Αγωγής υλοποιεί στα γυμναστήρια αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. ένα καινοτόμο πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων, για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.ΘΕΜΑ 6ο : «Διαβίβαση εγγράφου του Ο.Α.Σ.Π.»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ12/171299/Δ2/14-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών pdf

Διαβιβάζουμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με αποστολή Σχεδίου Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό.


ΘΕΜΑ 7ο : «Εφαρμογή οδηγιών και Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις σχολικές μονάδες»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.201.017.646.Α6/24-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Εσωτερικός κανονισμός και μνημόνιο ενεργειών διαχείρισης pdf

Παρακαλούνται οι Δ/ντές-ντριες των σχολικών μονάδων, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, που αφορούν στην υλοποίηση μέτρων, στο πλαίσιο εφαρμογής οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας και της Πολιτικής Άμυνας.


ΘΕΜΑ 8ο : «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 28, του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193)»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 167965/ΓΔ4/11-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε απάντηση ερωτημάτων, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων, που αφορούν τη μείωση μαθητών σε τμήματα, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποστέλλονται διευκρινίσεις.


ΘΕΜΑ 9ο : «Επιστολή προς Δ/ντές για το προσφυγικό»
ΣΧΕΤ.: Α.Π. οικ. 688/11-10-2016 pdf έγγρ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Διαβιβάζουμε επιστολή του Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προς τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων, σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα λειτουργήσει, από το σχολικό έτος 2016-2017, για τα παιδιά των προσφύγων.


ΘΕΜΑ 10ο : «Κοινοποίηση Δελτίου Τύπου»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 690 /11-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Δελτίο Τύπου pdf

Κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών, που διαμένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων-Μεταναστών.


ΘΕΜΑ 11ο : «7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος με θέμα «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΩ» για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη - Νοέμβριος 2016»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15.1/174260/Δ2/19-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την Πρόληψη του Καπνίσματος στη Μαθητική Κοινότητα, διοργανώνει το ανωτέρω συνέδριο, του οποίου το μαθητικό πρόγραμμα αφορά και σε μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 29 Νοεμβρίου 2016.


ΘΕΜΑ 12ο : «4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Παθητικό Κάπνισμα» για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου για τον Έλεγχο του Καπνίσματος»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/174270/Δ2/19-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Συνημμένο word

Σας ενημερώνουμε, σχετικά με τον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, με θέμα «Παθητικό Κάπνισμα», για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο του «7ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου για τον Έλεγχο του Καπνίσματος». Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική. Τελική ημερομηνία υποβολής των έργων ζωγραφικής και των γραπτών κειμένων (επιστολή ή γράμμα) είναι η 10η Νοεμβρίου 2016.


ΘΕΜΑ 13ο : «European  Language Label: Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ. 41/16159/17-10-2016 word έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής
β) Πρόσκληση ΙΚΥ pdf
γ) Συνημμένο pdf
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για τη δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label). Η πρόσκληση αφορά σε καινοτόμα  προγράμματα διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών, που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα, κατά την περίοδο από 1/9/2015 έως 30/6/2016.


ΘΕΜΑ 14ο : «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - Διαγωνισμός με θέμα: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ16/174288/Δ2/19-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Συνημμένο pdf

Σας πληροφορούμε, για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα / Διαγωνισμό με θέμα: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες». Τα σχολεία που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, ως τις 10 Νοεμβρίου 2016.


ΘΕΜΑ 15ο : «Εκπαιδευτικά προγράμματα στα αρχαιολογικά μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ16/166961/Δ2/10-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Συνημμένο pdf

Σας ενημερώνουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε..


ΘΕΜΑ 16ο : «3ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/2099/174186/Δ1/25-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ανακοινοποίηση)
β) Συνημμένο pdf

Σας ενημερώνουμε για τον 3ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους 2016-17, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων.


ΘΕΜΑ 17ο : «Άδεια εισόδου»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ3/1320/171465/Δ1/14-10-2016 pdf έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Συνημμένο pdf

Σας πληροφορούμε, σχετικά με άδεια εισόδου σε εκπαιδευτές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ σε Δημοτικά Σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές για το Αγωνιστικό Μπριτζ, το οποίο αποτελεί πνευματικό άθλημα.


ΘΕΜΑ 18ο : «Επέκταση έρευνας»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/1367/171445/Δ1/14-10-2016 pdf έγγρ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/746/94244/Δ1/8-6-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε συνέχεια του υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/746/94244/Δ1/8-6-2016 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., κοινοποιούμε έγγραφο, σχετικά με επέκταση εγκεκριμένης έρευνας, με θέμα: «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Παρακολούθησης της παιδικής παχυσαρκίας, πρόγραμμα COSI», κατά το σχολικό έτος 2016-2017.


ΘΕΜΑ 19ο : «Πανελλήνιο Συνέδριο»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 173312/Δ2/18-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας πληροφορούμε για τη διοργάνωση του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ - Αξιοποίηση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Διδακτική Πράξη, που θα πραγματοποιηθεί στις 2, 3 και 4 Ιουνίου 2017, στη Σύρο.


ΘΕΜΑ 20ό : «Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ20.2/175952/Δ2/20-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών μας πληροφορεί για τη λειτουργία Κέντρων Επισκεπτών, στην Πεντέλη και στο Θησείο.


ΘΕΜΑ 21ο : «Διδακτικές επισκέψεις Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 177467/Δ5/24-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης των Διδακτικών επισκέψεων των σχολείων, υλοποιεί, για 6η συνεχή χρονιά, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών ένα καινοτόμο Πρόγραμμα επιμορφωτικών επισκέψεων και αθλητικών δραστηριοτήτων, για μαθητές.


ΘΕΜΑ 22ο : «2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 175248/Δ2/20-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 2o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, με τίτλο «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός», που θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 27 Νοεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη.


ΘΕΜΑ 23ο : «Έγκριση έρευνας»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/1365/171412/Δ1/14-10-2016 pdf έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή έρευνας, με θέμα «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για την καλλιέργεια της φορολογικής συνείδησης», η οποία θα πραγματοποιηθεί σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


ΘΕΜΑ 24ο : «19ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και 16η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – CAMERA ZIZANIO»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ16/ 175186/Δ2/20-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι από 3 έως 10 Δεκεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο, την Αμαλιάδα, τα Λεχαινά, τη Γαστούνη και σε άλλες πόλεις της Ηλείας το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Θα γίνουν επίσης προβολές και εκδηλώσεις και στους άλλους δυο νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα με το Φεστιβάλ Ολυμπίας πραγματοποιείται και η 16η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας- CAMERA ZIZANIO.


ΘΕΜΑ 25ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Κάνω ραδιόφωνο»- European School Radio»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/1762/164427/Δ1/5-10-2016 pdf έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται, για το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που υλοποιείται, στο πλαίσιο του διαδικτυακού μαθητικού ραδιοφώνου European School Radio.


ΘΕΜΑ 26ο : «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 174931/Δ2/19-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας πληροφορούμε για τη διοργάνωση του «3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση, για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και της ανοικτότητας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», που θα πραγματοποιηθεί στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου 2016 στην Πάτρα.


ΘΕΜΑ 27ο : «Διεξαγωγή Συνεδρίου»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 162375/Δ2/3-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Γνωστοποιούμε τη διοργάνωση του 1ουΔιεθνούς Συνεδρίου, με θέμα: «Δημοκρατία: μύθος ή πραγματικότητα; Προκλήσεις, προβληματισμοί και προοπτικές. Η εξέλιξη της πολιτικής σκέψης από την αρχαιότητα έως την παγκοσμιοποίηση και τα σύγχρονα πολιτικά συστήματα», που θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2016 στην Πάτρα.


ΘΕΜΑ 28ο : «Αντιφυματικός εμβολιασμός»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ7/1900/164410/Δ1/5-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αποστέλλουμε το ανωτέρω έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, σχετικά με κοινοποίηση του υπ’αριθμ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π. οικ.69076/16-9-2016 εγγράφου του Υπ. Υγείας, με θέμα «Αντιφυματικός εμβολιασμός».


ΘΕΜΑ 29ο : «Μετακινήσεις μαθητών Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων στα Κολυμβητήρια της χώρας για το αντικείμενο της Κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ.  Φ.14/2103/170770/Δ1/13-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αποστέλλουμε την Απόφαση μετακίνησης των μαθητών των Γ΄ και Δ΄ τάξεων στα Κολυμβητήρια της χώρας, για τη διδασκαλία του  αντικειμένου της Κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.


ΘΕΜΑ 30ο : «Δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο Εβραϊκό  Μουσείο της Ελλάδας»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ.  Φ.14/1871/164538/Δ1/5-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο του Μουσείου, που απευθύνονται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 

ΘΕΜΑ 31ο : « Διευκρινίσεις λειτουργίας σχολικών μονάδων»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ3/1563/185702/Δ1/3-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Διευκρινίσεις λειτουργίας σχολικών μονάδων», προς ενημέρωση και δικές σας ενέργειες.


 ΘΕΜΑ 32ο : «Κοινοποίηση εγγράφου»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ12/185159/Δ2/3-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.73680/4-10-2016 pdf έγγραφο του Υπ. Υγείας

Διαβιβάζουμε το με αρ. πρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.73680/04-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΞΘ465ΦΥΟ-ΠΙΤ) έγγραφο του τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2016-2017-Αντιγριπικός Εμβολιασμός».


ΘΕΜΑ 33ο : «Καθορισμός διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 172877/Δ3/17-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) ΦΕΚ 3561/Β/4-11-2016 pdf

Κοινοποιούμε την ανωτέρω Απόφαση, σχετικά με τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3561/Β/4-11-2016.


ΘΕΜΑ 34ο : «Δημοσίευση ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 187607/ΓΔ4/7-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 180647/ΓΔ4/27-10-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών».


ΘΕΜΑ 35ο : «Έγκριση ερωτηματολόγιου και εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο του προγράμματος YOUTH POWER της Ελληνικής Εταιρίας Εφηβικής Ιατρικής και της Μονάδας εφηβικής Υγείας»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ.Φ.14/2054/167291/Δ1/10-10-2016 word έγγρ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Συνημμένο word

Σας ενημερώνουμε, σχετικά με έγκριση ερωτηματολογίου και εκπαιδευτικού υλικού, που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Ε’ και Στ΄ τάξεων Δημοτικού, στο πλαίσιο του προγράμματος YOUTH POWER της Ελληνικής Εταιρίας Εφηβικής Ιατρικής και της Μονάδας Εφηβικής Υγείας.


ΘΕΜΑ 36ο : «Ψηφιακές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες για μαθητές και εκπαιδευτικούς –«Ανακαλύπτω-Δημιουργώ Συμμετέχω»- Νέος δικτυακός τόπος (https://go.minedu.gov.gr)»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ25/1562/182938/ΓΔ4/1-11-2016 pdf έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ακολουθώντας τις διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις δημιούργησε τον δικτυακό τόπο https://go.minedu.gov.gr που στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών, όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες & υπηρεσίες, ανά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο.


ΘΕΜΑ 37ο : «Πρόταση για συμμετοχή Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής στο Πιλοτικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους Περιγραφικούς Δείκτες Ικανοτήτων των μαθητών για τη Δημοκρατική Παιδεία»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 189207/H1/ΦΣΕ75/8-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση Προγράμματος, σχετικά με τους Περιγραφικούς Δείκτες Ικανοτήτων των μαθητών για τη Δημοκρατική Παιδεία. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήματος συμμετοχής ορίζεται η 18η Νοεμβρίου 2016.


ΘΕΜΑ 38ο : «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 185291/Δ2/3-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου HARVARD υλοποιεί το πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.


ΘΕΜΑ 39ο : «Έγκριση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά»»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/2206/184031/Δ1/2-11-2016 pdf έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας πληροφορούμε για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας, με τίτλο : «ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ», που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


ΘΕΜΑ 40ο : «Διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών "Αριστοτέλης" 2017 για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/2317/186243/Δ1/4-11-2016 word έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε για την διοργάνωση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών "Αριστοτέλης" 2017, για μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, ο οποίος έχει τεθεί υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..


ΘΕΜΑ 41ο : «Περιβαλλοντική Έκθεση της HELMEPA»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/1860/178943/Δ1/25-10-2016 pdf έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) λειτουργεί στο Παλαιό Φάληρο και στον Πειραιά δύο Μόνιμες Περιβαλλοντικές Εκθέσεις, οι οποίες απευθύνονται σε μαθητές.


ΘΕΜΑ 42ο : «Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/190821/Δ2/10-11-2016 pdf έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές.


ΘΕΜΑ 43ο : «Πανελλήνιο Συνέδριο»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 185305/Δ2/3-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο, με θέμα: «Innovating STEM Education». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 18 Δεκεμβρίου 2016, στην Αθήνα.


ΘΕΜΑ 44ο : «Έγκριση διεξαγωγής 1ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Μαθητικού
Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/177401/Δ2/24-10-2016 pdf έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/190848/Δ2/10-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή 1ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Μαθητικού Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ελλάδας και της Κύπρου. Το θέμα του εν λόγω Διαγωνισμού είναι: «Κύπρος –Ελλάδα: Ιστορία και Πολιτισμός, ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο».


ΘΕΜΑ 45ο : «Διεθνές Συνέδριο»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 182800/Δ2/1-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Γνωστοποιούμε τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου, με θέμα: «Η θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22 Οκτωβρίου 2017 στο Ηράκλειο Κρήτης.


ΘΕΜΑ 46ο : «Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.17/1778/184025/Δ1/2-11-2016 pdf έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που απευθύνονται σε μαθητές, καθώς  πληρούν τα παιδαγωγικά κριτήρια.


ΘΕΜΑ 47ο : «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ 13.1/183035/Δ2/1-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας πληροφορούμε για την έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος, με τίτλο: «Ανακαλύπτοντας το Μύρτιλλο: Ένα πρόγραμμα για την προσφορά, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό», που απευθύνεται σε μαθητές.

ΘΕΜΑ 48ο : «Επισκέψεις μαθητών στο Βοτανικό Μουσείο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 182838/Δ2/1-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί το Βοτανικό Μουσείο, το οποίο ανήκει στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, και παρέχει τη δυνατότητα στα σχολεία να επισκεφθούν την έκθεση, καθώς και το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα.


ΘΕΜΑ 49ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «documenta14, Κάσελ: Μαθαίνοντας από την Αθήνα»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/166977/Δ2/10-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο «documenta14, Κάσελ: Μαθαίνοντας από την Αθήνα», ως προς την εκπαιδευτική του καταλληλότητα, για την παρακολούθησή του από μαθητές.


ΘΕΜΑ 50ο : «Παραχώρηση άδειας προβολής ταινίας κινουμένων σχεδίων της ΕΛΕΠΑΠ»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/170080/Δ2/13-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας πληροφορούμε ότι παραχωρείται άδεια προβολής σε σχολικές μονάδες ταινίας κινουμένων σχεδίων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), με θέμα την ενσωμάτωση Ατόμων με αναπηρία.


ΘΕΜΑ 51ο : «Έγκριση του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος-παράστασης φόρουμ με τίτλο «349΄ακόμα…»»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/171361/Δ2/14-10-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Γνωστοποιούμε ότι εγκρίνεται το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα-παράσταση φόρουμ, με τίτλο: «349΄ακόμα…», το οποίο είναι σχετικό με την ενδοσχολική βία και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


ΘΕΜΑ 52ο : «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Κέντρου Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 185312/Δ2/3-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας κάνουμε γνωστό ότι το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, ετήσιας εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή.


ΘΕΜΑ 53ο : «Οδηγίες για το νέο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης και των Βιωματικών Δράσεων στο Δημοτικό Σχολείο»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13/1655/197708/Δ1/21-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας αποστέλλουμε οδηγίες, για το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Ευέλικτης Ζώνης και των Βιωματικών Δράσεων στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2016-2017.


ΘΕΜΑ 54ο : «Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υ.Α. σε Φ.Ε.Κ.»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 199112/Δ5/22-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.         
β) Αρ. 190677/Δ5/10-11-2016 pdf Υ.Α.
γ) ΦΕΚ  3754/21-11-2016, τ. Β΄ pdf

Γνωστοποιούμε ότι η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016 και θέμα: «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», που καθορίζει την οργάνωση και διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό Φύλλου 3754/21-11-2016, τ. Β΄.


ΘΕΜΑ 55ο : «Σίτιση μαθητών στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 5951/10-11-2016 pdf έγγραφο Π.Ε.Β.Τ.Α.

Κοινοποιούμε έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, σχετικά με οδηγίες, για την τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής, όσον αφορά στη σίτιση των μαθητών στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία.


ΘΕΜΑ 56ο : «Διαβίβαση εγγράφου του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 193288/Ε2/14-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.2/88138/ΔΕΠ /10-11-2016 pdf έγγραφο του Γ.Λ.Κ.

Κοινοποιείται έγγραφο του Γ.Λ.Κ., σχετικά με ενημέρωση για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων, υπηρετούντων, νεοδιοριζόμενων και μεταταγμένων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, αναφορικά με την προσμέτρηση ή μη της υπηρεσίας, που έχει παρασχεθεί, από 1-1-2016 και εντεύθεν.


ΘΕΜΑ 57ο : «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 200064/Δ2/23-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Κ.Π.Ε., καθώς και τις επιμορφωτικές δράσεις (σεμινάρια, ημερίδες κλπ), που διοργανώνονται από τα Κ.Π.Ε., για το σχολικό έτος 2016-17.


ΘΕΜΑ 58ο : «Πρόσκληση Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ για καταγραφή χρήσης ανοιχτών τεχνολογιών και ανοιχτού λογισμικού»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ25/1587/200026/ΓΔ4/23-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας πληροφορούμε ότι ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, στο πλαίσιο της Συνεργασίας του με το ΥΠ.Π.Ε.Θ., ξεκίνησε τη δημιουργία μητρώου σχολείων, καθώς και μητρώου εκπαιδευτικών, που χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο τη διαμοίραση καλών πρακτικών και την ανταλλαγή συμβουλών, για  την επίλυση προβλημάτων, που παρουσιάζονται, κατά τη χρήση των ανοιχτών τεχνολογιών.


ΘΕΜΑ 59ο : «Εργασιακό ωράριο»
ΣΧΕΤ.: α) Ν. 4305/2014 pdf
β) ΠΔ 193/1988 pdf

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4305/2014 ο οποίος αντικατέστησε την παρ. 4 του άθρ. 16 του Ν.2527/1997, η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 193/1988 (Α΄84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.
Συνεπώς το ποσοστό αναπηρίας για σύζυγο προκειμένου για μείωση εργασιακού ωραρίου, είναι πλέον από 80% και άνω αντί του 100% που ίσχυε. Παρακαλούμε για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.


ΘΕΜΑ 60ο : «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων για το σχολικό έτος 2016-2017»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/2474/192120/Δ1/11-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας πληροφορούμε για τη διαδικασία πραγματοποίησης επισκέψεων των σχολείων, στη Βουλή των Ελλήνων.


ΘΕΜΑ 61ο : «Ενημέρωση για τη διεξαγωγή του 8ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής του Π.Ε.Σ.Ε.Α»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 200028/Δ3/23-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Συνημμένο word

Γνωστοποιούμε ότι οι εργασίες του 8ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής, που οργανώνει ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2016.


ΘΕΜΑ 62ο : «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 199357/Δ3/22-11-2016 word έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αποστέλλουμε εγκύκλιο, σχετικά με τον εορτασμό της 3ης Δεκεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία. Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε., με σκοπό την προώθηση δράσεων, για την επισήμανση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, καθώς και την ευαισθητοποίηση του συνόλου της κοινωνίας, σε θέματα σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας. Στο πλαίσιο της προώθησης της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις Σχολικές Μονάδες.


ΘΕΜΑ 63ο : «Ενημέρωση σχετικά με διαγωνισμό του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/197152/Δ2/18-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, στις 7 Φεβρουαρίου 2017, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνει διαγωνισμό καλύτερης εικονογραφημένης ιστορίας ή βίντεο ή scratch, με θέμα: «Εκπαιδεύοντας τον παππού στο Διαδίκτυο», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές.


ΘΕΜΑ 64ο : «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να μην Καπνίζω» για την πρόληψη του Καπνίσματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ20.1/194885/Δ2/16-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος πρόληψης του καπνίσματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τίτλο «Μαθαίνω να μην Καπνίζω», το οποίο πραγματοποιείται από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.


ΘΕΜΑ 65ο : «Ανανέωση της έγκρισης προγράμματος ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
ΣΧΕΤ.: Το από  21-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 Σας πληροφορούμε σχετικά με έγκριση ανανέωσης του προγράμματος «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο: όλοι νοιαζόμαστε όλοι συμμετέχουμε» από τη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», για το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017.


ΘΕΜΑ 66ο : «Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με δράση της ActionAid»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ16/194962/Δ2/16-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι η ActionAid, στο πλαίσιο των δράσεών της για την Εκπαίδευση, καλεί φέτος τα Χριστούγεννα τους μαθητές να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Έχεις τη δύναμη στα χέρια σου», για τη δημιουργία ενός σχολείου στο Galagala της Ουγκάντα, που αποτελεί μία από τις πιο φτωχές και απομακρυσμένες κοινότητες στον κόσμο.


ΘΕΜΑ 67ο : «19ο Σεμινάριο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος για εκπαιδευτικούς»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 199975/Δ2/23-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Γνωστοποιούμε ότι το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος διοργανώνει το 19ο Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, με τίτλο: «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα», που  θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2016 στο Καρπενήσι.


ΘΕΜΑ 68ο : «Θεματολογία Πολιτιστικών Θεμάτων»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ20/197354/Δ2/18-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016 εγκυκλίου και του υπ’ αρ. πρωτ. 193114/ΓΔ4/14-11-2016 εγγράφου, που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, για το σχολικό έτος 2016-2017 σας ενημερώνουμε ότι στο Παράρτημα 2 της εν λόγω εγκυκλίου, εντάσσεται και η θεματική ενότητα «Μαθητικό Ραδιόφωνο».


ΘΕΜΑ 69ο : «Έγκριση προγράμματος»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ5/1470/194941/Δ1/16-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Γνωστοποιούμε ότι ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με θέμα την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.


ΘΕΜΑ 70ο : «Συγκέντρωση ειδών διατροφής για «Tο Χαμόγελο του Παιδιού»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ32/194919/Δ2/16-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας πληροφορούμε ότι ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενόψει των επικείμενων εορτών των Χριστουγέννων, επιθυμεί να συγκεντρώσει τρόφιμα, για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών, που διαμένουν στα σπίτια του Συλλόγου, καθώς και των παιδιών και οικογενειών, που λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, λόγω των σοβαρών προβλημάτων διαβίωσης, που αντιμετωπίζουν.


ΘΕΜΑ 71ο : «Αλλαγή τίτλου εκπαιδευτικού προγράμματος»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/197706/Δ2/21-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ13.1/166977/10-10-2016 εγγράφου, που αφορά σε έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος, σας ενημερώνουμε, σχετικά με αλλαγή τίτλου του προγράμματος, από «documenta14, Κάσελ: Μαθαίνοντας από την Αθήνα» σε «Στα χνάρια της documenta: Σε παιχνίδια σύγχρονης τέχνης». Η συμμετοχή των μαθητών στο εν λόγω πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετική.


ΘΕΜΑ 72ο : «6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Λογοτεχνίας «Σοφία Φίλντιση-Το δέντρο της Σοφίας για το σχ. έτος 2016-17»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/2446/196714/Δ1/18-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε για τον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Λογοτεχνίας «Σοφία Φίλντιση – Το δέντρο της Σοφίας», με θέμα: «Έθιμα του τόπου μας και του κόσμου όλου». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των Α΄ έως ΣΤ΄ τάξεων.ΘΕΜΑ 73ο : «Αξιολόγηση των μαθητών στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.7Α/2635/205091/Δ1/1-12-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι, αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, που ορίστηκαν με την με αρ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1 (ΦΕΚ 1324 Β’/11-05-2016) Υπουργική Απόφαση οι μαθητές, κατά το σχολικό έτος 2016-2017 θα αξιολογούνται σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα, λαμβάνοντας υπόψη τα Π.Δ. 8/95 (ΦΕΚ 3 Α’/10-01-95)  και 121/95 (ΦΕΚ 75 Α’/18-04-95) καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑ 74ο : «Οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας ύλης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 203218/Δ1/29-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αποστέλλουμε οδηγίες, για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2016-2017.
ΘΕΜΑ 75ο : «Έγκριση  Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους  2016-2017»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.καιν./537/11169/1-12-2016 word έγγραφό μας
Αποστέλλουμε Απόφασή μας, σχετικά με έγκριση διεξαγωγής των  Προγραμμάτων  Σχολικών Δραστηριοτήτων,  για το σχολικό έτος 2016-2017.
ΘΕΜΑ 76ο : «Διαβίβαση εγγράφου του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 200735/Ε2/24-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 2/60719/ΔΕΠ/2-11-2016 pdf έγγραφο του Γ.Λ.Κ
Διαβιβάζουμε έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναφορικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2015), ως προς την προσμέτρηση ή μη των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν, κατά το διδ. έτος 2015-1016, δηλ. πριν την εφαρμογή των διατάξεων Ν. 4354/2015.
ΘΕΜΑ 77ο : «Έγκριση επισκέψεων της ΜΚΟ «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ» σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1200343Δ2/24-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε, σχετικά με έγκριση ανανέωσης των επισκέψεων της ΜΚΟ «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ» σε σχολεία, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών, για την ανθρωπιστική δράση της. Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2016-17.
ΘΕΜΑ 78ο : «Έγκριση προγράμματος για την πρόληψη του καπνίσματος «ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/200811/Δ2/24-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας πληροφορούμε, σχετικά με έγκριση ανανέωσης της υλοποίησης του προγράμματος για την πρόληψη του καπνίσματος, με τίτλο: «ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σε μαθητές, το οποίο έχει ως στόχο την πρόληψη του καπνίσματος και την προαγωγή της υγείας των μαθητών.
ΘΕΜΑ 79ο : «Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων του Δήμου Αχαρνών»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/2336/200819/Δ1/24-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε, σχετικά με έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Δήμου Αχαρνών, για μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε.. Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2016-17.
ΘΕΜΑ 80ο : «Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ανακαλύπτω τη σημασία και τις λειτουργίες του Αντιτορπιλικού Βέλος»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/200873/Δ2/2-12-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
(Ανακοινοποίηση)
Σας ενημερώνουμε για την έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ανακαλύπτω τη σημασία και τις λειτουργίες του Αντιτορπιλικού Βέλος», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τόπος διεξαγωγής του προγράμματος είναι το Πλωτό Μουσείο Α/Τ ΒΕΛΟΣ.
ΘΕΜΑ 81ο : «Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του μουσείου “Ελευθέριος Βενιζέλος”»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.14/2296/195263/Δ1/18-11-2016 pdf έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας πληροφορούμε ότι εγκρίθηκαν, ως παιδαγωγικά κατάλληλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του μουσείου «Ελευθέριος Βενιζέλος» του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου